Cover Story

 

เมื่อเร็วๆ นี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการสำหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง "10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต" เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทางโครงสร้างด้านการผลิต ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันสร้างงานคุณภาพ และสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยข้อเสนอ "10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันใน "คณะทำงานส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน" ที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลังประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น รวม 15 หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีหน้าที่ที่จะวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีบทบาทต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านั้น โดยมีการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสำคัญที่จะถูกจับตามองจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเป้าหมายเริ่มจากประกอบร่วมกับผู้ผลิตเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าต่อไป รวมไปถึงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสำหรับการพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้ก้าวทันมาตรฐานโลก ส่วนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) เป้าหมายคือ ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตที่ครบวงจรมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเป็นการผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและการออกแบบระบบฝังตัว (Embedded systems) โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ก็จะเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญในอนาคต สามารถทำให้ครบวงจรตั้งแต่เป็นการรักษาพยาบาล ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จนถึงการเป็นฐานการผลิตและระบบการรักษาพยาบาลระยะไกล

อินเตอร์แมค ซับคอน ไทยแลนด์ 2016

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ต่อยอดอุตสาหกรรมพร้อมรับการเติบโต!

งานแสดงระดับนานาชาติงานแรกของปี จัดตรงกับรอบการจัดซื้ออุตสาหกรรม เป็นเวทีสำคัญสำหรับการเปิดตัวเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ล่าสุดให้กับผู้ซื้อรายสำคัญและผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อจากทั้งในประเทศและอาเซียน จัดพร้อมซับคอน ไทยแลนด์ งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจงานเดียวที่ร่วมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นำผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับโลกทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน ภายในงานพบการสัมมนาระดับนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโอกาสเข้าสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์และอากาศยาน