Conferences & Seminars
24 กันยายน 2563
Future Automotive Forum / สัมมนาเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ | ฟรี
เวลา:   09.30 – 12.00 hrs.
ห้อง: MR 211-213
จัดโดย:
สนับสนุนโดย:
บรรยายไทย  
(หากจะพูดถึงภาวะ Disruptive Technology คงไม่น้อยที่จะสร้างความหวั่นใจแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ปัจจุบันการเข้ามาของยานยนต์อนาคตนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวกับการเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์โลก Future Automotive Forum จึงเป็นงานสัมมนาที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเตรียมรับมือกับการ Disruption ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ที่จะทำให้ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์โลก

“แผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์พลังงานทางเลือก”
 โดย คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)

“การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สู่อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต”
โดย คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)

เสวนา “เตรียมรับมือกับการ Disruption ของอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตประเทศไทย”

โดย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์
อุปนายกฯ ฝ่ายส่งเสริมการใช้ และ ว่าที่นายกสมาคมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
คุณสุพจน์ สุขพิศาล
รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คุณวรากร กติกาวงศ์
กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
ผู้ดำเนินรายการข่าว ทางททบ.5

For more information, please contact คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263
Email: Putthaporn.p@informa.com

**ข้อมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 *ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Conference & Seminar 2020
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
09.00-12.00 hrs. Room: MR218-219 / Free
Topic: การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 14971 (Application of Risk Management to Medical Devices)
Speaker: นายวันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ
ผู้จัดการแผนกอาวุโส และหัวหน้าผู้ประตรวจประเมินสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ.
Organized by:
Registration Link:

https://www.masci.or.th/masci-subcon-thailand-2020/

Language: Thai   
สอบถามข้อมูล คุณอลิชา กองไตร Tel. 02 617 1723 ต่อ 102 หรือ
Email: alicha@masci.or.th
09.00-12.00 hrs. Room: Nile3-41 / Free
Topic: แพลทฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ ผลิตและ อนุรักษ์พลังงาน (EECi: Industrial IoT and Data Analytics Platform (IDA))
Speaker: 1. ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
2. ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง, ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. (EECi)
3. ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก, ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.   
4. ดร.ณัฐพล รุ่นประเเสง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
5. คุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. นายแพทย์ ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด         
7. ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. (ผู้ดำเนินรายการ)             
Organized by:
Language: Thai   
สอบถามข้อมูล คุณกิตติ โทร. 083 079 4995
Email: kitti@nstda.or.th
09.00-12.00 hrs. Room: MR222-223 / Free
Topic: การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานทางเคมี
Speaker: ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี
ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
Organized by:
Registration Link:  
Language: Thai
สอบถามข้อมูล    คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร. 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823
Email: training@nimt.or.th
13.30-17.00 hrs. Room: Mr214-217 / Free
Topic: ตะลุย CLMVI : ตลาดและโอกาสการลงทุน
Speaker: - นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(กล่าวเปิดงาน)
- คุณอนุชิต วิทยบูรณานนท์ (เอ็กซิม แบงค์)
- คุณคุณดวงใจ จันทร รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา                                
- คุณวราวุธ มีสายญาติ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว                                                         
- คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมา
- คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)                                                  
- ดร.กิรณ ลิมปพยอม บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Organized by:
Registration Link: https://bit.ly/3aEVJvH
Language: Thai
สอบถามข้อมูล คุณสรัลลักษณ์ สายสุริยา โทร. 02 553 8336
Email : saranlak@boi.go.th
13.30-15.45 hrs. Room: MR222-223 / Free
Topic: ระบบ In-line measurement เพื่อการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
Speaker: ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
Organized by:
Language: Thai
สอบถามข้อมูล คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม
โทร. 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823
Email: training@nimt.or.th
13.30-15.30 hrs. Room: Nile3-4 / Free  
Topic: New Normal Purchasing ความท้าทายของงานจัดซื้อหลังโควิด-19
(The New Normal of Purchasing Challenges in post COVID-19)
Speaker: อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
Organised by:   
Registration Link: https://forms.gle/LtGfrtMvf4DK81kr8
Language: Thai
สอบถามข้อมูล คุณวิโรจน์ คุณาอนุวิทย์ และ คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน Tel. 081-697-9706 ,095-536-7788 หรือ
Email: event@pscmt.or.th, helpdesk@pscmt.or.th
13.00-16.00 hrs. Room: MR218-219 / Free  
Topic: การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Speaker: คุณนันทภัทร รัตนโสภา วิทยากร, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ.
Organised by:   
Registration Link: https://www.masci.or.th/masci-subcon-thailand-2020
Language: Thai
สอบถามข้อมูล คุณอลิชา กองไตร Tel. 02 617 1723 ต่อ 102 หรือ
Email: alicha@masci.or.th 
13.00-16.30 hrs. Room: Bhiraj Hall 1/ Free
Topic: มาตรการและการบริการบีโอไอ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุค New Normal
Speaker: คุณวริสรา พึ่งทองหล่อ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ
Organised by:   
Registration Link: https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdTCAota-tk4T41iZCcQttNM2xLDaEvxNExUvYb-8JJVUvl8w/formResponse
Language: Thai
สอบถามข้อมูล คุณนิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์ โทร. 02 553 8111 ต่อ 8174 หรือ
Email: head@boi.go.th
 
Show as single page
**As of 17 September 2020 *Organizer reserves the right to amend program without prior notice**